ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELEM

LAGUNTRAVEL ÁSZF

A LagunTravel Kft.,
továbbiakban: Utazási Iroda, (Teljes megnevezés: LagunTravel Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég rövidített elnevezése: LagunTravel Kft, székhely: 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6, cégjegyzékszám: 01-09-279224; MKEH eng. szám: U-001718; adószám: 25509207-2-42. telefonszám: (36 1) 803 73 16, vagyoni biztosíték: Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Ktv. szám: VBB85025/150277), (Általános információk az engedélyező és hatósági nyilvántartást végző szerv elérhetőségeiről,illetve a LagunTravel Kft. vagyoni biztosítékáról: Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH), Címe:1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., Telefon: 4585-557, Telefax: 4585-865,E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu, Weboldal: www.mkeh.gov.hu); adószáma: 12874581-2-41; cégjegyzékszáma: 01-09-707718 – nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően az alábbiakban teszi közzé általános utazási feltételeit.
A jelen szerződési feltételek, egyéb tájékoztatókban (árlista, weboldal, akciós lapok, stb.) közölt információk az utazási szerződés részét képezik.


Az utazási szerződésre - a részvételi jegyben, az utazásra jogosító okmányban, a részvételi díj megfizetését igazolószámlában, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.), ill. az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendeletek rendelkezéseit és a Ptk. 415-416. §-ait kell alkalmazni.
 

I. Utazási szerződés létrejötte


I./1. Utazási Iroda és Utas közti jogviszony, az ajánlat elfogadásával, jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltatási szerződés Utas általi hatályos jogszabályokban meghatározott módon történő elfogadásával és a részvételi díj előlegének befizetésével, illetve annak Utazási Iroda javára történő jóváírásával jön létre. A szolgáltatási jogviszony szerződés elválaszthatatlan részét képezi a, szolgáltatási szerződés (amelyben a megrendelt utazási szolgáltatás pontosan részletezésre kerül), jelen ÁSZF, a díjbekérő, valamint az egyéb az Utazási Iroda által rendelkezésre bocsátott utazási információk, ideértve az Utas részére szóló voucher-t is, egyéb utazásra jogosító okmányokat, valamint a részvételi díj megfizetését igazoló számla. Ha az előleg megfizetése nem a foglalással egy időben történik, az Utazási Iroda – az Utas kérésére – a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét fenntartja, az előleg megfizetésének közösen kiválasztott időpontjáig. Ha ezen időpontig az Utas az előleget nem fizeti meg, az Utazási Iroda a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és kérheti az Utastól a foglalással kapcsolatos költségeinek (telefon, e-mail, stb.) megtérítését.
I./2. Az utazási szerződés alapján az Utazási Iroda a szerződés szerinti utazási szolgáltatást köteles teljesíteni, az Utas pedig köteles a részvételi díjat és egyéb költségeket megfizetni.
I./3. Ha nem az Utas személyesen, hanem harmadik személy javára foglalja le az utat, az Utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast, valamint, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Az Utast terhelő kötelezettségek és felelősség az Utas javára szerződést kötő harmadik személyt, a Megrendelőt terhelik, és Ő írja alá az utazási szerződést is, a jogok pedig az Utast illetik, illetve a kötelezettségek és felelősség az Utas első fellépését követően az Utast terhelik. Az Utas a fellépésével a szolgáltatási és általános szerződést valamint a megrendelő intézéseit magára nézve kötelezőnek tekinti. A jogosultságokról és kötelezettségekről az Utast a Megrendelő köteles tájékoztatni, és a tájékoztatási kötelezettség elmulasztásának következményei a Megrendelőt terhelik.
I./4. Az Utas és az Utazási Iroda közös megegyezéssel a jelen szerződésben rögzített feltételektől eltérően is megállapodhatnak (pl. előfoglalás, csoportos megrendelés, egyéni csomagok, menetrendszerinti repülőjegyek).

 

II. Az Utas jogai és kötelezettségei


II./1. Az Utas kötelezettsége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése az Utazási Iroda útmutatásai alapján, az indulásra vonatkozó információk, valamint az utazási iroda képviselője szóbeli információinak tudomásul vétele.
II./2. Az Utas köteles az indulások dátumát, helyét, óráját, valamint a kinn tartózkodás időtartama alatt a helybeli idegenvezetőkkel való találkozás idejét betartani. Ellenkező esetben a találkozás időpontjának be nem tartásából eredő összes következményt (pl. költséget) kizárólag az Utas viseli.
II./3. Ha az utazás ideje alatt az Utas lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékének visszatérítésére vagy díjleszállításra sem tarthat igényt.
II./4. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas felel.
II./5. Az utazás során az Utas maga gondoskodik poggyászának, egyéb értékeinek őrzéséről, felügyeletéről.
II./6. Az Utas az utazási szerződés megkötését követően a megadott adataiban (pl. lakcím, telefonszám, email cím) bekövetkezett változásáról köteles az Utazási Irodát haladéktalanul tájékoztatni. Ennek elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésből eredő kárért a felelősség az Utast terheli.


III. Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei


III./1. Az Utazási Iroda fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának jogát „vis major” esetében, mint például: természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai változások, késések a közlekedésben, vagy bizonyos légi utak megszűnése, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása esetén.
III./2. Az Utazási Iroda fenntartja magának a kamat- és kártérítés kötelezettség nélküli jogot, hogy legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elálljon az utazási szerződéstől, ha a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett, illetve tervezett legalacsonyabb résztvevőszámot.
III./3. Az Utazási Iroda nem felel a közlekedési eszközök meghibásodásából, vagy bármely egyéb módon bekövetkező késésért. Figyelmeztet ezek előfordulásának lehetőségére, többek között: technikai okok, nem megfelelő időjárási feltételek, vagy a légifolyosók, utak túlzsúfoltsága miatt. Ezért az Utasnak figyelembe kell vennie a jelentős késés előfordulásának lehetőségét az átszállások, a szabadságok tervezésénél és a kereskedelmi határidők betartásánál, ezen okok miatt bekövetkező kárfelelősség az Utazási Irodát nem terheli. A megadott menetrendek tájékoztató jellegűek.
III./4. Az Utazási Iroda nem felel az előre nem látható eseményekből (menetrendváltozás, megváltozott időjárási viszonyok, késések, stb.) eredő problémákért. Előfordulhat, hogy ilyen események megváltoztatják vagy lehetetlenné teszik az előre meghirdetett programot (pl. vihar esetén hajókirándulás elmaradása). Az Utazási Iroda minden esetben törekszik arra, hogy a programváltozások minél kevesebb kényelmetlenséget okozzanak, de az ilyen problémákból eredő kárfelelősség az Utazási Irodát nem terheli.
III./5. Az Utazási Irodát a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért, illetve a természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősség nem terheli.
III./6. Az Utazási Iroda legkésőbb a fizetendő teljes díj megfizetése esetén köteles az utazási dokumentumokat (pl. részvételi jegy és/vagy repülőjegy, voucher stb.) kiállítani és az Utasnak átadni.


IV. Fizetési feltételek


IV./1. Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ilyen módon lefoglalt helyeket az Utazási Iroda más utasnak nem értékesíti. A fizetendő részvételi díjelőleg az utazás részvételi díjának 40%-a. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az Utazási Irodára. A teljes részvételi díj és a kötelező terhek teljes összegének megfizetése legkésőbb az utazás megkezdése előtti 30. nappal esedékes, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés miatt korábbi idő indokolt.
IV./2. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 30 napon belül kerül sor, a részvételi díj teljes összege és valamennyi teher esedékes a szerződés aláírásakor.
IV./3. Az esetleges kedvezményekre való jogosultságot az Utasnak a megrendeléskor kell bejelenteni és igazolni. Az utólagos bejelentéseket az Utazási Iroda nem fogadja el.
IV./4. Előfordulhat, hogy az Utazási Iroda bizonyos utakat akciós áron értékesít, ilyenkor a korábban már megrendelt út árát kedvezményes részvételi díjra módosítani nem lehetséges. Az akciós utaknál a fizetési feltételek az általános szerződéses feltételekben foglaltaktól eltérhetnek.
IV./5. A különböző kedvezményeket nem lehet összevonni.
IV./6. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj és költségek megfizetésének módja: átutalás vagy készpénzes fizetés

 

V. Lemondási feltételek


V./1. Az Utazási Iroda jogosult a fizetendő teljes díjat a jogszabályban előírt esetekben (szállítási költségek, adók, illetékek, egyebek, devizaárfolyam változása) az indulást megelőző 20. napig felemelni, de ennek mértékét és indokát köteles az Utassal írásban közölni. A módosított díj számításának módja: a katalógusban, illetve az Utazási Iroda honlapján közzétett kalkulált árfolyam emelkedésének százalékos arányában változhat a részvételi díj, az egyebek pedig a konkrét költség emelkedésének megfelelően - figyelembe véve az árfolyam emelkedést is - , az adminisztratív teendők - többek között az utasi és közvetítői szerződésmódosítások, levelezések, számlázás - általános költségeit, valamint a kerozin pótdíj meghatározásakor a légitársaság által számított és közölt konkrét üzemanyag árkülönbözeti összegeket is - változtathatók. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az Utas az erről szóló értesítés kézbesítését követően haladéktalanul írásban tett nyilatkozattal az utazási szerződéstől elállhat. Amennyiben a kézbesítéstől számított 48 órán belül az Utas nem nyilatkozik, az Utazási Iroda úgy tekinti, hogy az Utas elfogadta a változtatásokat, az Utas vállalja a különbözeti összeg megfizetését és a szerződésmódosítás aláírását az elfogadás napjától számított 5 napon belül.
V./2. Az Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt húsz nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha az Utazási Iroda, illetve az Utas nem az Utas érdekkörében felmerülő okból áll el, különösen, ha a díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja, vagy az Utazási Iroda az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetve a program lényegesen megváltozott, az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazási Irodának lehetősége van. Ha az Utazási Iroda az előzőek szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az Utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazási Iroda a teljes befizetett díjat visszafizeti. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazási Iroda köteles a díjkülömbözetet az Utasnak megtéríteni. Az Utas kérheti az elállás következtében felmerült kárának megtérítését (a jogszabályban meghatározott kivételekkel). Nem minősül a szerződés lényeges változtatásának, ha az Utazási Iroda egyes részszolgáltatásokat megváltoztat, helyettük azokkal azonos vagy magasabb értékű szolgáltatásokat nyújt, valamint a felmerülő plusz költségek az Utas részéről nem kéri megfizetésre.
V./3. Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Az elállási nyilatkozat az Utazási Iroda kézhez vételével válik hatályossá. Az utazás meg nem kezdése esetén, amennyiben a lemondási szándékot előzetesen írásban nem jelezte az Utas, az Utazási Iroda jogosult a teljes befizetett összeget megtartani.
V./4. Ha az Utas az 1. pontban meghatározott okoktól eltérő indokkal áll el az utazástól, ideértve a menetrendváltozást is, köteles az Utazási Iroda kárának ellentételezésére kártalanítást teljesíteni (bánatpénz).
Az utazás megkezdése előtti:
60-36. nappal - szálláshely igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében pedig a 60. és 46. nappal - a részvételi díj 10%-a,
35-20. nappal - szálláshely igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében pedig 45. és 20. nappal - a részvételi díj 40%-a,
19-10 nappal a részvételi díj 60%-a, 9 nappal az utazás megkezdésének napjáig, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a részvételi díj 100%-a. A lemondás napja beleszámít, az utazás napja nem számít bele a bánatpénz elszámolásnál figyelembe vett napokba. Az Utazási Iroda jogosult levonni az Őt megillető összeget az Utas által fizetett összegből (részvételi díj, stb.).
V./5. Az utazás lemondása esetén a repülőtéri illeték visszajár, a kerozinpótdíj összegéből a részvételi díj előzőek szerinti százalékával megegyező kötbért köteles az Utas teljesíteni. Az egyéni csomagok esetében a megrendelés után az adott légitársaság függvényében repülőjegy nem módosítható, illetve nem lemondható, így egyéni csomagok esetén, amennyiben a légitársaság értékesítési politikája a-szerint rendelkezik, a V./3, valamint V./4 pontokban meghatározott feltételek a repjegy árra nem vonatkoznak. Az egyéni csomagok alatt értendő minden olyan szervezett út, mely nem csoportos formában, adott létszámhoz nem kötve kerül kiajánlásra.
V./6. Az utazás lemondása esetén az egyéni csomagok esetében a V./4. pontban meghatározott feltételek mellett, az utazási csomag foglalásától az utazás megkezdése előtti 9. napig a választott szolgáltatások/szállások függvényében az Utazási Iroda lemondási díjat számíthat fel, amely azonban nem lehet nagyobb, mint az utazási csomagár 9,5%-a.

 

VI. Módosítási lehetőségek


VI./1. Az utazás előtti 35. napig, vagy azt megelőző napokon az Utas által kezdeményezett bármely módosítás (pl.: név-, szálloda-, időpont-változtatás, ideértve az ugyanazon nap másik járatára való módosítást is) esetében 10.000,- Ft/fő módosítási költségtérítést kell fizetni.
VI./2. Az utazás előtti 35 napon belül szálloda- vagy időpont-módosítás esetén az általános Lemondási
Feltételek lépnek életbe.
VI./3. Amennyiben az Utas valamilyen kedvezményes utazásra fizetett be, de a későbbiekben bármilyen módosítást kér (név, időpont, szálloda), úgy a kedvezményre már nem jogosult. Amennyiben a módosításkori ár magasabb, mint a foglaláskori, az utasnak a módosítási díjat és a különbözetet is meg kell fizetnie. A szerződés alacsonyabb árra nem módosítható.
VI./4. Módosítás, illetve lemondás során keletkezett Utazási Iroda általi, Utas felé történő visszatérítés esetén, az összegre vonatkozó banki költségek levonásra kerülnek, amely a visszatérítendő összegre vonatkozóan 2,5%.

 

VII. Részvételi díj


VII./1. Az utazási csomagokat fixen (csoportos formában – létszámhoz kötve), vagy igény szerint egyénileg (személyre szabva - mint egyéni csomag) készítjük el.
VII./.2. Utas jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az Utazási Iroda megfelelően tájékoztatta kiskorú személy külföldi utazása esetén alkalmazandó szabályokról és eljárási rendről, így különösen azonban nem kizárólagosan a gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés megteremtésének lehetőségéről szóló kötelezettségéről, az adott személy elérhetőségének fontossági kérdéseiről, a kiutazási engedélyezés esetleges kötelezettségéről. Utas kijelenti, hogy ezeket a tájékoztatásokat ismeri és azok tartalmát magára nézve kötelező jelleggel tudomásul veszi.
VII./3. Utas tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az ajánlatban illetve honlapon szereplő képek elsősorban, a szolgáltatás kategóriáját, típusát hivatottak jelezni, ezért azok tényleges azonossága eltérhet. Utazási Iroda kötelezettséget vállal arra, hogy a fent említett eltérés nem lehet minőség, illetve érték tekintetében hátrányos az Utas számára

 

VIII. Fakultatív programok


Fakultatív kirándulások lehetőségéről prospektusunk, weboldalunk ad tájékoztatást. A fakultatív kirándulásokat minden esetben a helyszíni szolgáltató szervezi. A fakultatív kirándulásokra történő jelentkezés és díjak megfizetése a helyszínen, illetve előfoglalással a csomagárral együtt lehetséges.


IX. Légi szállítás


IX./1. A nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság és az Utazási Iroda fenntartja magának a repülőgép indulási időpontjának és/vagy helyének, útirányának, átszállási lehetőségeinek, a légitársaság, a repülőgép típus változásának jogát, az erre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek, a változtatás nem minősül a szerződés lényeges módosításának. A változásból eredő kellemetlenségekért az Utazási Irodát felelősség nem terheli.
IX./2. Az esetleges módosításokat – a lehetőségekhez mérten – az Utazási Iroda minél gyorsabban az Utas tudomására hozza.
IX./3. Ha a légi utazások során a csomagokban kár keletkezik, vagy elvesznek, a tényt rögtön az észrevétel után közölni kell a repülőtér „Lost and Found” osztályán. Szükséges az igazoló jegyzőkönyv beszerzése, a légitársasággal utólagos tárgyalások érdekében. Az elveszett, megsérült, kifosztott poggyászért az Utazási Irodát felelősség nem terheli, a kárigényeket a légitársasághoz kell benyújtani.
IX./4. Az Utas repülőgéppel történő szállítására a légi személyfuvarozásra vonatkozó szabályok az irányadóak.
IX./5. Amennyiben az Utas által megrendelt szolgáltatások között az Utas repülőgéppel történő szállítása is szerepel, e szolgáltatásra a légi személyfuvarozásra vonatkozó rendelkezések az irányadóak. Az 1929-es Varsói Egyezmény és az 1999-es Montreali Egyezmény szerint az Utazási Iroda nem felel a közlekedési eszközök késéséből, járattörléséből, illetve balesetéből származó károkért.
(A személyek és poggyászok fuvarozására vonatkozó szabályokat többek között a 2005. évi VII. törvény (Montreali Egyezmény), a 261/2004/EK rendelet, valamint a 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet tartalmazza.)

 

X. Szállodák és elszállásolás


X./1. Az Utazási Iroda jogosult a megnevezett szállodától eltérni (szállodai túlzsúfoltság miatt), ilyen esetben köteles az eredetileg kiválasztott szállodához hasonló, vagy magasabb kategóriájú, illetve értékű másik szállodában az Utast elszállásolni, az utas pedig elfogadni azt, az ilyen esetekben a költségkülönbözet az Utazási Irodára hárul.
X./2. Az Utazási Iroda weboldalán szereplő szállodák némelyike több épülettel és/vagy bungalóval is rendelkezik. A szállodák az azonos áron kínált szobákat azonos értékűnek tekintik. Az Utazási Iroda nem tud garanciát vállalni arra, hogy minden utas a főépületben kerül elszállásolásra. Csak azokért a kívánságokért tud az Utazási iroda garanciát vállalni, amit külön felár ellenében rendeltek meg és az Utazási Iroda írásban vissza is igazolta.
X./3. A weblapon feltüntetett távolságok (hotel távolsága a strandtól, központtól, repülőtértől) csak tájékoztató jellegűek.
X./4. Az Utazási Iroda akciós ajánlatai között olyan szállodák is szerepelhetnek, amelyek a weblapon lévő szállodák között nem találhatók. Ezekre a szállodákra is ugyanúgy vonatkoznak az utazási feltételekben szereplő kitételek.
X./5. A háromágyas szobákban a harmadik ágy, családi szobákban a negyedik ágy a legtöbb esetben pótágy, kinyitható fotelágy, családi szobákban kinyitható kanapé vagy néhány esetben emeletes ágy. A kedvezményes pótágyak mérete nem egyenértékű a normál fekhelyekkel, és azok igénybevételekor a szobák szabad területe jelentősen csökken.
X./6. A tenger felöli szobák nem tengerre néző kategóriát jelölnek, ugyanis a tengerre való kilátást sok esetben akadályozhatja épület, oldal irányú fekvés, növényzet.
X./7. Az apartmanok az adott létszámnak megfelelően felszereltek (edények, étkező készlet, hűtő, tűzhely, ágynemű), de törölközőt, konyharuhát, tisztítószert a vendégeknek maguknak kell biztosítaniuk. Magán apartmanok esetén, mivel magánházakról van szó, azonos kategórián belül eltérő a szálláshelyek alapterülete, felszereltsége, bútorzata és pozíciója, amelyet Utas jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten elfogad.
X./8. Házi kedvencek több szálláshely esetében felár ellenében vihetők, a megfelelő állategészségügyi igazolások meglétéről valamint a kisállatok utaztatásával kapcsolatos hatályos jogszabályok betartása az Utas felelőssége.
X./9. A szálláshelyek osztályba sorolása az adott ország szabályai szerint történik. A szálláshelyek között eltérések lehetnek alapterületben és felszereltségben, bútorozottságban, szolgáltatásban és a szolgáltatás színvonalában azonos kategóriákon belül is.
X./10. Valamennyi szálláshely esetében a házirend betartása minden vendégre nézve kötelező.

XI. Garancia


XI./1. Az Utazási Iroda felel az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Ha az Utazási Iroda a vállalt szolgáltatást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díját (részvételi díjat) arányosan leszállítani, kivéve pl. vis maior, utazási irodán és közreműködőn kívüli ok.
XI./2. Az Utazási Iroda nem felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítésből eredő károkért, ha a nem-teljesítés vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza (281/2008.(XI.28.) Kormányrendelet 11.§), vagy a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.
XI./3. Az Utazási Iroda az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből (ideértve az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegő magatartást is) eredő károkért való felelősségének mértékét a szolgáltatás díja (részvételi díj) kétszeresének megfelelő összegben korlátozza (a 281/2008.(XI.28.) Kormányrendelet 12.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel a Ptk. 314. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésre is).
XI./4. A weboldalon és egyéb kiadott tájékoztatóban (pl.: akciós ajánlatok) szereplő információk tájékoztató jellegűek, az elírásokért és a nyomdai hibákból eredő problémákért az Utazási Irodát felelősség nem terheli.
XI./5. Az Utasnak kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell az Utazási Iroda helyi képviselőjénél, vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatónál. Ha a szálláshelyek átvételekor bárminemű hiányosságot észlel az Utas, azt köteles a szálláshely recepcióján azonnal jelezni. Ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta, az Utas az Utazási Irodát, illetve az Utazásközvetítőt köteles haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben az Utas nem emel kifogást, és panaszát nem veteti jegyzőkönyvbe, úgy a hibás teljesítésre a későbbiekben már nem hivatkozhat, ilyen irányú igényt a későbbiekben nem érvényesíthet. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy panaszát bejelentette vagy sem a helyi szolgáltatónak is (pl. szállodának). A jegyzőkönyv felvétele nem tekinthető az Utazási Iroda részéről jognyilatkozatnak (pl. elismerésnek vagy elutasításnak), a jegyzőkönyv elsődlegesen az utas panaszának, esetleg a tényeknek és a körülményeknek a rögzítésére szolgál.
XI./6. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát aláírva (utas és helyi képviselő) az Utasnak át kell adni. A jegyzőkönyvet az esetleges díjcsökkentési és/vagy kárigénnyel együtt az Utas az utazás befejezésétől számított 8 napon belül ajánlott levélben köteles az Utazási Irodának eljuttatni. Az Utazási Iroda kizárólag az egyénileg benyújtott panaszokat vizsgálja ki. Utólagos reklamációt az Utazási Iroda nem vesz figyelembe.
XI./7. A kifogás jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az Utast terhelik, és az Utazási Iroda mentesül a díjcsökkentési és/vagy kártérítési kötelezettség alól.
Kifogás közlésének, ill. jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztása az Utazási Iroda teljesítésének Utas általi elfogadását jelenti, figyelemmel a Ptk. 316. § (1) bekezdésében foglaltakra is.
XI./8. Az időben benyújtott panaszlevelekre az Utazási Iroda 30 napon belül válaszol.
XI./9. Amennyiben az Utas utazásközvetítőn keresztül köti az utazási szerződést, az iratok és okmányok hibás kitöltéséből, a hiányos adatszolgáltatásból, a helytelen teljes fizetendő díj beszedéséből, téves vagy késedelmes információadásból eredő hibákért, károkért Utazási Iroda nem felel.

 

XII. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

Az érvényes útlevélért, ill. más úti okmányok meglétéért, az adott országra vonatkozó vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi, valamint a célországban való tartózkodásra vonatkozó rendelkezések betartásáért kizárólag az Utas felel, egyben köteles mindezekről az utazást megelőzően tájékozódni. Az Utazási Iroda az utazási szerződés megkötés során az Utas figyelmét felhívja a fenti rendelkezésekre. Ha a rendelkezések be nem tartása vagy elutasított vízumkérelem miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal a Lemondási Feltételeket lépnek életbe, ill. az Utas semmilyen igényt nem érvényesíthet az Utazási Irodával szemben.

 

XIII. Biztosítás


XIII./1. Az Utazási Iroda saját árualapjába tartozó repülőjegy és szállás együttes megrendelése esetén az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg Utas útlemondási biztosítást köthet. Ezen igényét Utasnak külön kell jeleznie az Utazási Iroda képviselője felé. Az Utazási Iroda biztosítási partnerével, a biztosító útlemondási szabályzata szerint az Utas által kötött útlemondási (stornó biztosítási) szerződés biztosítási díja a részvételi díj 5,5%-a.
Csak repülőjegy vagy csak szállás, esetleg más szolgáltatás esetén az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg az Utas fakultatív útlemondási biztosítást köthet, amelynek díja a részvételi díj 5,5%-a. A stornó biztosítás alapján a biztosító vállalja, hogy amennyiben az Utas – a biztosító által meghatározott események miatt – nem tudja utazását megkezdeni, 0% önrész levonásával a befizetett részvételi díjat visszatéríti. A biztosító által elfogadott eseményekről az Utas részletes tájékoztatást kap az utazási irodában. Az Utas köteles az útlemondási szabályzat szerinti útlemondási ok bekövetkeztét követő 2 munkanapon belül a lemondást az utazási irodánál is írásban bejelenteni, valamint a kárbejelentő nyomtatványt, a lemondást alátámasztó igazolásokkal a biztosítóhoz benyújtani. Az útlemondási biztosítás díja nem visszatéríthető.
XIII./2. Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás az utazási irodában köthető, melynek fajtáiról, árairól, a biztosítás által fedezett kockázatokról valamint a biztosítókról részletes felvilágosítás kapható az utazási irodákban.
XIII./3. Az Utazási Iroda biztosítási partnere (a 213/1996. (XII. 23.) Korm. r. 10. § és a 281/2008. (XI. 28.) Korm. r. 4. § (1) bekezdés k) pont): Európa Biztosító Zrt. (1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580.) Email cím: kezesi@eub.hu, Weboldal: http://www.eub.hu/).
XIII./4. Az Utas igényeit közvetlenül a biztosítóval szemben érvényesítheti. A vagyoni biztosítékot nyújtó Európa Biztosító Zrt. az Utazásszervezők Vagyoni Biztosíték Biztosítása szabályzatban foglalt rendelkezések szerint átvállalja - a jelenleg érvényben lévő 78/2001 (IV.28) Kormány rendelettel módosított 213/1996. (XII.23) Kormány rendeletben előírt - az Utazásszervező és Utazásközvetítő kártérítési kötelezettségéből adódó károk megtérítését, mind nemzetközi, mind belföldi utazásszervezés esetén, az utazási szerződés szerinti konkrét területi hatállyal (Kötvényszám: 29786-KE-01/2018).

 

XIV. Együttműködési kötelezettség


XIV./1. Az Utazási Iroda segítséget nyújt az Utasnak, amennyiben nehézségei támadnak amiatt, hogy az utazás során előálló hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban és a hibát az Utazási Iroda ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani; vagy vis maior esetén.
XIV./2. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy igényeiket, vitás kérdéseiket békés úton, megegyezéssel rendezik. A szerződő felek vállalják, hogy utasi panasz, igény esetén a panasz, igény végleges rendezéséig egyik fél sem fordul a médiához.
XIV./3. A felek jogviszonyára a magyar jog irányadó, jogvita esetén a magyar állam bíróságai az illetékesek.
XIV./4. A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértések esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (1088 Budapest, József krt. 6.) jár el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (Fgytv.) és szükség szerint más ide vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint.

XIV./5. Az Utas jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Utazási Iroda a foglaláshoz szükséges, és megadott személyes adatait tárolja/kezelje. Utas és Utazási iroda megállapodnak abban, hogy Utazási Iroda, Utas személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján tárolja/kezeli, amelyről Utas a http://www.laguntravel.info/gdpr.html linken tájékozódhat.
XIV./6. Az Utas és az Utazási Iroda közötti vitás ügyek bíróságon kívüli rendezéséhez Utas a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez is fordulhat (Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest,
Krisztina krt. 99.) (Lásd: Fgytv.).

LAGUNTRAVEL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

A LagunTravel Kft. (székhely: 1024, Budapest, Lövőház u. 2.-4., cégjegyzékszám: 01-09-279224, MKEH eng. szám: U-001718; adószám: 25509207-2-42. a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A LagunTravel Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.laguntravel.info/gdpr.html címen.

A LagunTravel Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A LagunTravel Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A LagunTravel Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A LagunTravel Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 
2 Az adatkezelő adatai

Társaságunkkal, mint adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken tud kapcsolatba lépni:

 

 • Név: LagunTravel Kft.

 • Székhely: 1024, Budapest, Lövőház u. 2.-4.

 • Cégjegyzékszám: 01-09-279224

 • Adószám: 25509207-2-42. 

 • Telefonszám: +36 1803 7316

 • E-mail: info@laguntravel.hu


2.1 Adatvédelmi tisztviselő
 


 
3 A kezelt személyes adatok köre

3.1 Ajánlatkérés során megadandó személyes adatok

A LagunTravel Kft. www.laguntravel.info, www.seychelle-szigetek-utazas.hu, www.seychelle-szigetek-programok.hu, www.seychelle-szigetek-eskuvo.hu web-oldalain ajánlatkérés esetén a következő adatokat kell megadni:

 

 • E-mail cím

 • Név

 • Telefonszám

 • Cím


Ezen adatok az adatkezelő által bérelt, MiniCRM Zrt. (Magyarország) virtuális szerverén, található adatbázisában vannak eltárolva.

Ezen adatokat az adatkezelő, Érintett kérésére 48 órán belül törli. 

 
3.2 Hírlevél feliratkozás során megadandó személyes adatok

A LagunTravel Kft. www.laguntravel.info, www.seychelle-szigetek-utazas.hu, www.seychelle-szigetek-programok.hu, www.seychelle-szigetek-eskuvo.hu web-oldalain hírlevél feliratkozás esetén a következő adatokat kell megadni:

 

 • E-mail cím

 • Név

 • Hírlevelek és reklámok engedélyezésére szolgáló jelölő négyzet (checkbox), melyet a feliratkozónak kell kipipálnia

 • Az adatvédelmi tájékoztató elolvasását igazoló jelölő négyzet (checkbox), melyet a feliratkozónak kell kipipálnia


Ezen adatok az adatkezelő által bérelt, Mailchimp - Rocket Science Group (USA) virtuális szerverén, található adatbázisában vannak eltárolva.

Ezen adatokat az adatkezelő a minden hírlevélben megtalálható “leiratkozás” linken keresztül történő leiratkozást követő azonnal törli.


3.3 Foglalás során megadandó személyes adatok

A LagunTravel Kft. szolgáltatásainak lefoglalása esetén elektronikus, vagy személyes kézhezvét formában a következő adatokat kell megadni:

 

 • E-mail cím

 • Név

 • A foglalóval együtt utazó utastárs neve

 • Telefonszám

 • Cím

 • Útlevél másolata


Ezen adatok az adatkezelő által bérelt, MiniCRM Zrt. (Magyarország) virtuális szerverén, található adatbázisában vannak eltárolva.

Ezen adatokat az adatkezelő, Érintett kérésére 48 órán belül törli, amennyiben:

 

 • Érintett a választott szolgáltatást igénybe vette, vagy végérvényesen törölte

 • Érintett a választott szolgáltatást igénybe vette, vagy végérvényesen törölte, valamint semmilyen követelést nem támaszt adatkezelő irányába

 • Érintett által igénybe vett, vagy törölt szolgáltatás nem követeli meg a személyes adatok további megőrzését (pl. esküvős csomagok esetén)3.4 Foglalás során megadandó személyes adatok (esküvős foglalások esetén)

A LagunTravel Kft. házasságkötéssel összefüggő szolgáltatásainak lefoglalása esetén elektronikus, vagy személyes kézhez vét formában a következő adatokat kell megadni:

 

 • E-mail cím

 • Név

 • A foglalóval együtt utazó utastárs neve

 • Telefonszám

 • Cím

 • Útlevél másolata

 • Születési anyakönyvi kivonat másolata

 • Amennyiben Érintett illetve az házasságba lépő pár volt már házas, úgy a válást igazoló anyakönyvi kivonat.


Ezen adatok az adatkezelő által bérelt, MiniCRM Zrt. (Magyarország) virtuális szerverén, található adatbázisában vannak eltárolva.

Ezen adatokat az adatkezelő 1 évig tárolja, majd Érintett kérésére 48 órán belül törli.3.5 Technikai adatok

A LagunTravel Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 • változatlansága igazolható (adatintegritás);

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.


A LagunTravel Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A LagunTravel Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A LagunTravel Kft. az adatkezelés során megőrzi

 

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.


 
3.6 Cookie-k (Sütik)

3.6.1 A sütik feladata

 

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

 • megkönnyítik a weboldal használatát;

 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.


A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 
3.6.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az <xy> weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 
3.6.3 Segédlet a sütik fogadásának, letiltásának szabályozásához

Vannak, akik nem szeretnék engedélyezni a cookie-k használatát – a legtöbb böngésző ezért lehetőséget biztosít a cookie-k kezelésére.

Egyes böngészőkben webhelyenként állíthatók be szabályok a cookie-k kezeléséhez, így az adatok használata pontosabban szabályozható. Ez azt jelenti, hogy Ön letilthatja a cookie-kat akár az összes webhelyről, kivéve azokat, amelyekben megbízik.

Mozilla FireFox böngészőben: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 
Google Chrome böngészőben: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Internet Explorer böngészőben ez verziónként eltérhet: https://www.microsoft.com/hu-hu/search/result.aspx?q=internet%20explorer%20cookies
Opera böngészőben: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html
Safari böngészőben: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

A böngészők egy másik elterjedt funkciója az inkognitómód. Ez akkor hasznos, ha Ön nem szeretné, hogy a meglátogatott webhely vagy a letöltések megjelenjenek a böngészési és letöltési előzmények között. Minden inkognitómódban megnyitott ablak bezárásakor törlődik az inkognitómód használata közben létrehozott összes cookie is.

Fontos megjegyzés: a cookie-k nélkül előfordulhat, hogy egyes funkciók nem fognak teljesen hibátlanul működni.

 
4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje


Adatkezelés neve                                              Jogalap                                              Megőrzési idő

Ajánlatkérés                                          Az érintett hozzájárulása                        Az érintett törlési igényéig

Hírlevél                                                 Az érintett hozzájárulása                        Az érintett törlési igényéig

Foglalás                                                Az érintett hozzájárulása                        Az érintett törlési igényéig

Foglalás esküvős csomagok esetén           Az érintett hozzájárulása                       1 év kötelező megőrzési idő, majd az érintett törlési igényéig

 

 

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A LagunTravel Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a LagunTravel Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).


 
6 Adatfeldolgozó partnerek

6.1 MiniCRM Zrt.

 

 • Székhely: 1075, Budapest, Madách Imre út 13-14.

 • Telefonszám: +36 (1) 999-0402

 • E-mail: help@minicrm.hu


6.2 Mailchimp - Rocket Science Group
 

 • Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308

 • Weboldal: www.mailchimp.com


6.3 Travel & Tax Consulting Kft. - Könyvelés
 

 • Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság Tér 1. I/104  

 • Telefonszám: +36 (28) 410-850

 • E-mail: info@fcontroll.hu


 
7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Az adatkezelő az adatokat szigorú előírások mellett, teljes biztonságban kezeli. Adatfeldolgozási, illetve az adatokhoz hozzáférési jogköre kizárólag azon személyeknek van, akik aláírták az Adatkezelésre vonatkozó elírások kizárólagos betartásának nyilatkozatát.

Adatkezelő tevékenységét nemzetközi szinten Európán belül, és azon kívül végzi. Adatkezelő így fenntartja a jogot, amennyiben az adott utazási szolgáltatás harmadik országban kerül végrehajtásra, a szükséges adatokat az adott szolgáltató számára továbbítsa.

 
8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.  

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A LagunTravel Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a LagunTravel Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a LagunTravel Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.


Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a LagunTravel Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 • Telefon: 0613911400

 • Fax: 0613911410

 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 • Honlap: http://www.naih.hu


 
9 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A LagunTravel Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.  

LagunTravel Kft.

Cím:                   Budapest, Lövőház u. 2-6

Telefonszám:        +36 1 803 7316

E-mail cím:           info@laguntravel.hu

©2018 by LagunTravel Kft.

 • Black Facebook Icon